= П2 - Ајде да користиме заеднички јазик =


Добредојдoвте!

МКФ во училиште - П2 - Ајде да користиме заеднички јазик

Оваа интернет-алатка е наменета за стручните лица во училиштата и за родителите,а во неа е интегрирана верзијата на МКФ на јазик разбирлив за семејството.
Со оваа алатка можат да се опишат и да се документираат ситуацијата и мерките за поддршка во однос на детето, користејќи ја МКФ.
Алатката е бесплатна за користење за СИТЕ (Но, потребно е да се регистрирате!).
Со користење на оваа електронска алатка, се согласувате со условите за користење како и условите за приватност на ICF-School.
 
 
 


Овој проект е ко-финансиран од програмата „Еразмус+“ на Европската унија.
Поддршката од Европската комисија на оваа публикација не значи дека ги поддржува ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.
© InfoPro / ICF-School.eu 2018-2021